תקנות שעות עבודה ומנוחה

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח – 1998 תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב – 1952 תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב – 1952 תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א – 1951 תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א – 1951  תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש"ך – 1960 תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו – 1955