תקנות שכר מינימום

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס"ג – 2003  תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998 תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987  תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002 תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש״ע-2009 תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה-2005