תקנות חוק פיצויי פיטורין

תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983 תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964