תקנו / חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008 תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין-ארצי), תשע"ד-2014 תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), תשע"ד-2014 תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א – 1991 תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990 תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח – 1958 תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 תקנות עבודת נשים (עבודת-לילה בשירותי המדינה), תשט"ז – 1955 תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט – 1988 תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו – 1986 תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א – 2000 תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט – 1999

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 7א​ חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 1 חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 10