יחסי עבודה – חוקים ותקנות

ריכוז חוקים ותקנות בתחום יחסי עבודה. תאריך פרסום: 24.01.2021 שילוב אנשים עם מוגבלות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תיקון תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית- התשס"ג-2003 חוק שיקום נכי נפש תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לאתר – תשס"ח 2008 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – אגרות מורשי נגישות-  התש"ע-2010 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – מורשים לנגישות השירות- תשס"ז – 2007 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק – התשס"ט 2009 תקנות שכר מינימום – שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת – התשס"ב-2002 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – עדיפות במקומות חניה במקום העבודה – התשס"ב-2001 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – השתתפות המדינה במימון התאמות – התשס"ו-2006 חוק שעות עבודה ומנוחה חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי בענין בטיחות בעבודה ובענין שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ט – 1999 שעות מנוחה שבועית בעבודה במשמרות תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח – 1998 תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב – 1952 תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב – 1952 תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א – 1951 תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א – 1951  תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש"ך – 1960 תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו – 1955 חוק שכר מינימום חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987  תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס"ג – 2003  תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998 תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987  תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002 תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש״ע-2009 תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה-2005 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), התשנ"ט – 1999 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט – 1988 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), התשס"ט -12009 חוק פיצויי פיטורין חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001 חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983 תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 חוק עבודת נוער צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות עבודת נוער), התש"ס – 2000 צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ט – 1979 צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973 תקנות עבודות הנוער (הצגת תמצית החוק),תשי"ח – 1958 תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס –2000 תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו – 1995 תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח – 1958 תקנות עבודת הנוער (פנקס-עבודה), התשנ"ו – 1995 תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973 תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953 1 חוק לשינוי שיטת העדכון של הפנסיה חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב-2012 חוק למניעת הטרדה מינית חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998 חוק יישוב סכסוכי עבודה חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז 1957 – 1 תקנות יישוב סכסוכי-עבודה (הודעות), תשל"א  חוק חופשה שנתית חוק חופשה שנתית, תשי"א 1951  תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד – 1963 תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ"ד – 1964 תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958 תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי"ז-1957 תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א -1951 חוק העסקת עובדים על ידי  קבלני כח אדם תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס"ו – 2006 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח-2008 תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), התשנ"ו – 1996 1 תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד הכשרה מקצועית), התשנ"ח – 1997 תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), תשנ"ו-1996 חוק עבודת נשים חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008 תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין-ארצי), תשע"ד-2014 תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), תשע"ד-2014 תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א – 1991 תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990 תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח – 1958 תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 תקנות עבודת נשים (עבודת-לילה בשירותי המדינה), תשט"ז – 1955 תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט – 1988 תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו – 1986 תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א – 2000 תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט – 1999 חוק הסכמים קיבוציים דמי טיפול לארגון מעבידים חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 1957 תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז  – 1957 תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז  – 1977 חוק הזכות לישיבה בעבודה חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז – 2007 חוק הודעה מוקדמת להתפטרות ופיטורים חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001  חוק הודעה לעובד – תנאי עבודה חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002  חוק הגנת השכר חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-12009 תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988 תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973 תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976 תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג-1963 חוק הגנה על העובדים בשעת חירום חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 1 חוק הגנה על העובדים חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז – 1997 חוק דמי מחלה חוק דמי מחלה, תשל"ו 1976  חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-11998 חוק דמי מחלה […]