תקנות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), התשנ"ט – 1999 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט – 1988 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), התשס"ט -12009