תקנות / חוק חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית, תשי"א 1951  תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד – 1963 תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ"ד – 1964 תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958 תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי"ז-1957 תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א -1951