תקנות / חוק הסכמים קיבוציים

דמי טיפול לארגון מעבידים חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 1957 תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז  – 1957 תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז  – 1977