תקנות הגנת השכר

תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988 תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973 תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976 תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג-1963