תקנות / צווים עבודות נוער

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות עבודת נוער), התש"ס – 2000 צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ט – 1979 צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973 תקנות עבודות הנוער (הצגת תמצית החוק),תשי"ח – 1958 תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס –2000 תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו – 1995 תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח – 1958 תקנות עבודת הנוער (פנקס-עבודה), התשנ"ו – 1995 תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973 תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953 1

הוראות כלליות לגבי היתרים להעסקת בני נוער

שכר מינימום לבני נוער ​להוראות כלליות בדבר העסקת בני נוער המותנית בקבלת היתר הוראות החוק בנושא הגבלות במהלך שנת הלימודים: חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, סעיף 2 חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, סעיף 2א חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, סעיף 4(ג) חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, סעיף 28א חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, סעיפים 23(א) ו – 23(ב) הוראות החוק והתקנות בנושא בדיקה המעידה על אי התאמה לעבודה חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, פרק שלישי: בדיקות רפואיות תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), תש"ס-2000 היתר להעסקת נער – נייר עמדה טופס הבעת עמדה (35.00 Kb)