איך אנחנו יכולים לעזור?

ברוכים הבאים למאגר הידע שלנו. חפש תשובות באמצעות תיבת החיפוש למטה , או צור כרטיס תמיכה אם אינך יכול למצוא את התשובה שלך.

כל הנושאים >
הדפס

יחסי עבודה – חוקים ותקנות

תאריך פרסום: 24.01.2021

שילוב אנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תיקון
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית- התשס"ג-2003
חוק שיקום נכי נפש
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לאתר – תשס"ח 2008
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – אגרות מורשי נגישות-  התש"ע-2010
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – מורשים לנגישות השירות- תשס"ז – 2007
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק – התשס"ט 2009
תקנות שכר מינימום – שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת – התשס"ב-2002
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – עדיפות במקומות חניה במקום העבודה – התשס"ב-2001
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – השתתפות המדינה במימון התאמות – התשס"ו-2006

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי בענין בטיחות בעבודה ובענין שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ט – 1999
שעות מנוחה שבועית בעבודה במשמרות
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח – 1998
תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי"ב – 1952
תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב – 1952
תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א – 1951
תקנות שעות עבודה בלולנות, תשי"א – 1951 
תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש"ך – 1960
תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו – 1955

חוק שכר מינימום

חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס"ג – 2003 
תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש״ע-2009
תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה-2005

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), התשנ"ט – 1999
תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט – 1988
תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), התשס"ט -12009

חוק פיצויי פיטורין

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חוק עבודת נוער

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות עבודת נוער), התש"ס – 2000
צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ט – 1979
צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973
תקנות עבודות הנוער (הצגת תמצית החוק),תשי"ח – 1958
תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס –2000
תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999
תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו – 1995
תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח – 1958
תקנות עבודת הנוער (פנקס-עבודה), התשנ"ו – 1995
תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999
תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט – 1999
תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987
חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953 1

חוק לשינוי שיטת העדכון של הפנסיה

חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב-2012

חוק למניעת הטרדה מינית

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998

חוק יישוב סכסוכי עבודה

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז 1957 – 1
תקנות יישוב סכסוכי-עבודה (הודעות), תשל"א 

חוק חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית, תשי"א 1951 
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד – 1963
תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ"ד – 1964
תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958
תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי"ז-1957
תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א -1951

חוק העסקת עובדים על ידי  קבלני כח אדם

תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס"ו – 2006
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996
חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח-2008
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), התשנ"ו – 1996 1
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד הכשרה מקצועית), התשנ"ח – 1997
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), תשנ"ו-1996

חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979
תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין-ארצי), תשע"ד-2014
תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), תשע"ד-2014
תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א – 1991
תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט – 1999
תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990
תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח – 1958
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001
תקנות עבודת נשים (עבודת-לילה בשירותי המדינה), תשט"ז – 1955
תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט – 1988
תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו – 1986
תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א – 2000
תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט – 1999

חוק הסכמים קיבוציים

דמי טיפול לארגון מעבידים
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 1957
תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז  – 1957
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז  – 1977

חוק הזכות לישיבה בעבודה

חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז – 2007

חוק הודעה מוקדמת להתפטרות ופיטורים

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 

חוק הודעה לעובד – תנאי עבודה

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002 

חוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-12009
תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988
תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973
תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976
תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג-1963

חוק הגנה על העובדים בשעת חירום

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 1

חוק הגנה על העובדים

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז – 1997

חוק דמי מחלה

חוק דמי מחלה, תשל"ו 1976 
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-11998
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד – 1993
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ט-1999
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000

 החוקים והתקנות מאוחסנים באתר nevo.co.il נבו – המאגר הממשלתי

קטגוריות
תוכן עניינים